29  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อ1.อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดกล่อง จำนวน 935 กล่อง โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 2. อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดกล่อง จำนวน 429 กล่อง โรงเรียนประชุมเขตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชาวเหนือ - วังเรือ หมู่ 1,2,3 ตำบลบ้านสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง