องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
มาตรการการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 มิ.ย. 2562 ]187
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]192
3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 พ.ค. 2562 ]180
4 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการนังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]195
5 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2562 ]179
6 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]197
7 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 3 เม.ย. 2561 ]194
8 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 21 ก.พ. 2561 ]191
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2561 ]184