องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง รับการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 โดยองค์การส่วนตำบลบ้านสร้าง ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบทุกด้าน

โดยมีผลการประเมินดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้คะแนน ร้อยละ 81.53
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 94.44
ด้านที่ 3 การบริหารการเงิน ได้คะแนนร้อยละ 81.33
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณธ ได้คะแนนร้อยละ 75.10
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ได้คะแนนร้อยละ 76

2022-06-16
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-04
2021-10-11
2021-06-10