องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ในการประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  โดยสิบตำรวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพชรสิริ มาทอง ดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรม ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารสว่นตำบลบ้านสร้าง  โดยมีการมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

2. มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน

4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

7.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้

8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร

2023-04-19
2023-03-22
2022-12-30
2022-11-15
2022-07-25
2022-06-16
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-12