องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง นำโดยสิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง และ
นางสาวสุพรชสิริ มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางพัฒนา ในการนำโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี พ.ศ. 2566 และเป็นข้อมูลในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. ประเด็นปัญหา
    - ปัญหาจากการประชุมชาคมหมู่บ้านสามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 2 หลักๆ ดังนี้
       - ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
       - ปัญหาทางด้านการประกอบอาชีพ โดยประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพ จากทรัพยากรที่มีในพื้นที่ และส่งเสริมช่อง              ทางการจำหน่ายจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน

2. ผู้เข้ามามีส่วนร่วม
    - ผู้เข้าร่วมการประชุม ประชาคม ประกอบไปด้วย 
       - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
       - สมาชิกสภาอบต.บ้านสร้าง หมู่ที่ 1 - 11 
       - ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

3. ผลการจากการมีส่วนร่วม
    - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้รับฟังปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการโครงการในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้ตรงประเด็นและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมที่นำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
    - นำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี พ.ศ. 2566 และเป็นข้อมูลในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

โดย เริ่มดำเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ผลจากการมีส่วนร่วมในครั้งนี้คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างจะได้นำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี้ไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้านคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่อไป

2024-01-09
2023-04-19
2023-03-22
2022-12-30
2022-11-15
2022-07-25
2022-06-16
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27