องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 52]
 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 56]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 64]
 
  "กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 189]
 
  การดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 129]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 179]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม"[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 138]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ภายในตำบลบ้านสร้าง[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 223]
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 178]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ถนน และฟุตบาท[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 140]
 
  เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 247]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 278]
 

หน้า 1|2|3