องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 7]
 
  "กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 114]
 
  การดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 111]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม"[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 84]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ภายในตำบลบ้านสร้าง[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 147]
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 129]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ถนน และฟุตบาท[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 94]
 
  เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 189]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 232]
 
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" [วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 175]
 
  แจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ 11[วันที่ 2021-04-22][ผู้อ่าน 197]
 

หน้า 1|2