องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
  เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 101]
 
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" [วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 67]
 
  แจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ 11[วันที่ 2021-04-22][ผู้อ่าน 78]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Zero Tolerance[วันที่ 2020-12-09][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดำริฯ[วันที่ 2020-09-19][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเบาหวาน[วันที่ 2020-07-30][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรมการบรรยายเรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณ และสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรมชี้แนะแนวทางดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการบ้านต้นขี้เหล็กสู้ภัยใข้เลือดออก ฉีดพ่นยากันยุง ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-06-02][ผู้อ่าน 32]
 

หน้า 1|2