องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 125]
 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 107]
 
  การรณรงค์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ[วันที่ 2022-12-30][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 32]
 
  การจัดโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565การจัดทำพรมเช็ดเท้า[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 44]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 102]
 
  การลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 42]
 
  "กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 224]
 
  การดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 155]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 216]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม"[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 172]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ภายในตำบลบ้านสร้าง[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 289]
 

หน้า 1|2|3