องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Zero Tolerance[วันที่ 2020-12-09][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดำริฯ[วันที่ 2020-09-19][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเบาหวาน[วันที่ 2020-07-30][ผู้อ่าน 97]
 
  กิจกรรมการบรรยายเรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 102]
 
  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณ และสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 98]
 
  กิจกรรมชี้แนะแนวทางดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการบ้านต้นขี้เหล็กสู้ภัยใข้เลือดออก ฉีดพ่นยากันยุง ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-06-02][ผู้อ่าน 95]
 
  โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน ประจำปี 2563[วันที่ 2020-05-28][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย กิจกรรมการแจกวัคซีป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-05-15][ผู้อ่าน 115]
 
  กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้่าง[วันที่ 2020-04-06][ผู้อ่าน 86]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 99]
 

|1หน้า 2