องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ในการประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  โดยสิบตำรวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้มีการมอบนโยบาย (NO Gife Policy) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ โดยมีการมอบนโยบายดังนี้

1. นโยบายในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโป่รงใส มากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมทางสุจริต และมีจิตบริการ

2. งดรับของขวัญจากบุดคลภายนอกผู้มาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับ ในทุกช่วงเทศกาล

2022-06-16
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-04
2021-10-11
2021-06-10