องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายพรทิพย์ สมนาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายคนอง จำลอย นางสาวสุพชรสิริ มาทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 

นายจิตร ฉันทา นางสาวลำพึง พรมนนท์ นางธนารีย์ ฟักสอาด นางบรรจง รอดกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 
 
 
นางสาวราวัลย์ สังข์ทอง นางมยุรีย์ ต่อเชื้อ นายชุมพร มีแสง - ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
 
 
 
นายพรทิพย์ สมนาม นายสุรัตน์ ทองเล็ก นายคนอง จำลอย นายสุทิน วงษ์วิจารณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 
 
 
นายสมาน ทวีการ นายประสงค์ ช่อดารา นายสนั่น ผลทอง นายประทุม งามวาจา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   
 
 
  นายวินัย ไกรทอง นายรัชนี พัสดุ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11