องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายพรทิพย์ สมนาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
   
นายคนอง จำลอย นางสาวสุพชรสิริ มาทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
     
นายจิตร ฉันทา นางธนารีย์ ฟักสอาด นายพุธวงษ์ รักติกูล
สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 3
     
นายชุมพร มีแสง นายพรทิพย์ สมนาม นายคนอง จำลอย
สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 8
     
นายสมาน ทวีการ นายชาญชัย บุญแก้ว นายวินัย ไกรทอง
สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 11