องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
สภาพทั่วไป

ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของตำบล (แผนที่ประกอบ)

         

 

                  

 

 

 

 

                             รูปที่ 1-1 ภาพแสดงแผนที่ขอบเขตตำบลบ้านสร้าง

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านสร้าง เนื้อที่ประมาณ ๔๐.๐๔ ตร.กม. หรือ ประมาณ ๒๕,๐๒๘ ไร่ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรจากจังหวัดปราจีนบุรี มีอาณาเขต ดังนี้

                   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
                   ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลบางกระเบา , ตำบลบางเตย , ตำบลบางพลวง
                                                  อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                   ตำบลบ้านสร้าง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม           

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                   ลักษณะภูมิอากาศ แบ่ง 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว

          1.4 ลักษณะของดิน

                   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว

 

ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้ยกสถานะจากสภาตำบลบ้านสร้าง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เมื่อวันที่
                   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ตั้งอยู่ที่ 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

                   โดยมีเขตพื้นที่ปกครองดังต่อไปนี้
                             1. หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก          2. หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง
                             3. หมู่ที่ 3 บ้านคลองท้ายบ้าน     4. หมู่ที่ 5 บ้านมูลเหล็ก
                             5. หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ             6. หมู่ที่ 8 บ้านคลองสอง
                             7. หมู่ที่ 9 บ้านปากคลองสอง      8. หมู่ที่ 10 บ้านท่ากระทุ่ม
                             9. หมู่ที่ 11 บ้านวังหัวคู้ 

                             ตำบลบ้านสร้างมีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
                   จำนวน ๙ หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๔,๗ (มีหมู่บ้านที่อยู่ทั้งใน                 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง และอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่
                   หมู่ที่ ๖ บ้านคูตานพ หมู่ที่ ๙ บ้านปากคลองสอง)

          2.2 การเลือกตั้ง

                   ( / ) มี      (   ) ไม่มี นายก อบต.  มาจากการเลือกตั้ง