องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
กองช่าง

 
นายธัชณะพิศาล ไพศาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นายธัชณะพิศาล ไพศาล  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
     
นางสุธีรา คล้ายสิงห์   นายรัฐศาสตร์ บุญพร้อม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
     
นายฉไน จำลอย นายพนมไพร เข็มเพ็ชร นายสันติ เชื้อวงษ์
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา
 
   -ว่าง -
 
  คนงานทั่วไป