องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                “ ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 

นโยบายการบริหารงาน

1) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          -        ถนน  พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างถนน ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวก     ปลอดภัย 

          -        ไฟฟ้า ดำเนินการสำรวจผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตเพิ่มเติมหรือจัดหาให้ได้ใช้อย่างทั่วถึง ไฟฟ้าสาธารณะทั้งของเก่าและขยายเขตเพิ่มเติมตามถนน ซอย ให้ได้รับแสงสว่างมากกว่าในปัจจุบัน

-       แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำใช้ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาภัยแล้งและวางแผนบริการน้ำใช้ให้ประชาชนในฤดูแล้งอย่างทั่วถึง

-       การสื่อสาร  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

 2) นโยบายด้านการศึกษา

-          ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย  ทั้งทางด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นมวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมจัดหาบุคลากรผู้สอนเด็กระดับก่อนปฐมวัยให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป

-          สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่  นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนและประชาชนทั่วไป

-          ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

-          ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพด้านวิชาด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ

-          ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน

-          ส่งเสริมในเรื่องทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนในตำบลบ้านสร้าง  โดยกระจายตามหมู่บ้าน

-    ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา  ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน


3) นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

          -          เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม  โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือระดับตำบล

-       ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคม ส่งเสริมการประชุมการแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาคม

-          ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะทำงานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่างๆ 

-          ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาส

 4) นโยบายด้านเศรษฐกิจ

-          สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  ภายในตำบลที่ใช้งบประมาณ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม

-          จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนระดับหนึ่ง

-          สำรวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงาน

-          จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

 5) นโยบายด้านสาธารณะสุข

-          ร่วมมือกับสาธารณะสุขประจำตำบล อสมแต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข

-          เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกัน โรคติดต่อต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว

-          สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณะสุข

-          สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ

-          ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.หมู่บ้านอย่างทั่วถึง

 6) นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

-          จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน

-          ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามความต้องการและเหมาะสมแต่ละพื้นที่ของหมู่บ้าน

-          ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ  หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง         

-          ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกวัด ในพื้นที่ตำบลบ้านสร้าง โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น

-          ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

 7) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

-          บำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

-          รณรงค์เลือกกำจัดขยะและการบริหารจัดเก็บ การทิ้ง โดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน และสาธารณสุขประจำตำบล

-          สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน

-          สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไป

-          คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8) นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

-          สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือ

-          สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดหางบประมาณช่วยเหลือ

-          จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย

-          ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ