องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

          ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

          ทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่
                   1. สายปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา
                   2. สายบ้านสร้าง – พนมสารคาม
                   3
. สายบ้านสร้าง – นครนายก

          ถนนลาดยางภายในตำบล
                  
1. สายบ้านสร้าง – บ้านคลองสารภี
                  
2. สายบ้านปากคลองสอง – บ้านลำอ้ายงอน
                  
3. สายสี่แยก – บ้านปากคลองสอง
                  
4. สายบ้านปกแดง
                  
5. ถนนสายบ้านปากคลองสอง – บ้านบางหอย
                  
6. สายบ้านท่ากระทุ่ม – บ้านบางหอย
                  
7. สายบ้านวังหัวคู้

          ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในตำบล
                   1. สายบ้านคลองชาวเหนือ
                   2. สายบ้านคูตานพ
                   3. สายหน้าวัดทวีชลขันธ์ (ฝั่งขวา)
                   4. สายหน้าวัดทวีชลขันธ์ (ฝั่งซ้าย)
                   5. สายหน้าวัดบางหอย
                   6. สายบ้านนายแสง เหมาะเหม็ง

          ถนนลูกรังภายในตำบล
                   1. สายคลองวังรี – บ้านต้นขี้เหล็ก
                   2. สายสระน้ำชวดคอตัน
                   3. สายบ้านเหนือคลอง หนองธนู
                   4. สายคลองวังรีฝั่งขวา
                   5. สายชวดยายช้า
                   6.สายชวดนกยาง
                   7. สายบ้านมูลเหล็ก – บางกอบัว

          ถนนลูกรังภายในตำบล
                   8. สายบ้านปากคลองสอง – บ้านลำอ้ายงอน
                   9. สายเลียบคลองสอง (บ้านล่าง)
                   10. สายหน้าสถานีหนองน้ำขาว
                   11. สายหน้าสถานีรถไฟ
                   12. สายคลองมะดันฝั่งขวา
                   13. สายคลองมะดันฝั่งซ้าย
                   14. สายบ้านปากคลองสองฝั่งขวา
                   15. สายบ้านปากคลองสองฝั่งซ้าย

ถนนดินภายในตำบล

     1. สายบ้านคลองชาวเหนือ – วังเรือ

     2. สายคลองอ้ายด้วน

     3. สายเลียบคูตานพ

     4. สายชวดท่าไม้ปัก

     5. สายชวดโรงกุสี

          ๕.๒ ไฟฟ้า
                   ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ๙๑๑ หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้  - หลังคาเรือน
                   ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๗๗ จุด

          ๕.๓ ประปา
                   หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา
                   ประปาภูมิภาค    -    แห่ง
                    ประปาหมู่บ้าน       แห่ง (รับโอนจากกรมอนามัย)
                   ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา  จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ ๒ ๓ ๕ ๖
                   ประปาส่วนท้องถิ่น    แห่ง 
                   สถานีประปา หมู่ ๓ ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน ๒ หมู่บ้าน
                   - หมู่ที่ ๓  จำนวน  ๒๕  ครัวเรือน
                   - หมู่ที่ ๑๑  จำนวน  ๒๑  ครัวเรือน
                   สถานีประปา หมู่ ๘ ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน ๒ หมู่บ้าน
                   - หมู่ที่ ๘  จำนวน  ๑๑๓  ครัวเรือน
                    สถานีประปา หมู่ ๙ ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน ๒ หมู่บ้าน
                   - หมู่ที่ ๙  จำนวน  ๑๑๓  ครัวเรือน
                    - หมู่ที่ ๑๐  จำนวน  ๕๒  ครัวเรือน

          น้ำประปาที่ผลิตได้จำนวน ๑๔๐ ลบ.ม./วัน

          น้ำประปาที่ต้องการใช้     จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม./วัน

          แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ (   ) แหล่งน้ำใต้ดิน  ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน

          มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ (   ) ไม่มี  ( /  ) มี

                  

๕.๔ การโทรศัพท์

                             จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล          จำนวน    ๑๕๐    หมายเลข

                             จำนวนโทรศัพท์สาธารณ            จำนวน      -       หมายเลข

                             จำนวนโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างจำนวน            หมายเลข

                   ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                             ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ๑ แห่ง