องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
สำนักปลัด

 
นางสาวสุพชรสิริ มาทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
นายสมาธิ จันทร์เทศ -ว่าง -
นางสาวเบ็ญจวรรณ สมนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
   
นางสาวกัญรัตน์ สีไทย   นางจารุวรรณ ต่อเชื้อ
ครู   ครู
 
 
ว่าง นางสุวิมล ผ่องศรี นางชยุตา นาอินทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

นางสาววนิดา จำลอย นายวีรยุทธ ศรีมงคล นายขวัญเมือง ทองนุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
   
นางนิษาลินต์ คำดี   นางสมปอง ใจดี
คนงานทั่วไป   แม่บ้าน