องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
ประวัติและความเป็นมา

        จากหนังสือประวัติอำเภอบ้านสร้างที่จัดพิมพ์เมือ พ.ศ.2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า หัวภูมิพลอดุลยเดซ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ได้รายงานไว้ว่าแต่เดิมพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่ป่าไม้เบญจพรรณ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดสัตว์ที่มิมากที่สุดคือช้างป่า มนุษย์ได้เข้ามาตั้งเป็นถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ ทราบว่าเป็นชาวลาวอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์เนื่องจากเกิดความระส่ำระสายเพราะการช่วงชิงอำนาจกัน ประชาชนจึงอพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ที่เรียกว่าทุ่งอำเภอบ้านนา และทุ่งดงละคร อำเภอเมืองนครนายก และที่อำเภอบ้านสร้างโดยตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ตามฝั่งแม่น้ำบางปะกงและริมคลองทั่วไปในพื้นที่ และทำมาหากิน โดยการเพาะปลูกเพราะพื้นที่เป็นที่ราบมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ชาวลาวเวียงจันทน์ยังนิยมเลี้ยงช้างที่เป็นสัตว์ที่มิชุกชุมในพื้นที่ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง ได้คือปัจจุบันยังมีคูน้ำที่เป็นทางช้างข้ามพื้นที่ไปยังป่าดงละครที่อยู่ติดกับ หมู่ 8 และหมู่ 10 (หมู่บ้านคลองสองและหมู่บ้านท่ากระทุ่ม) ของตำบลบ้านสร้าง เมื่อบริเวณนี้เป็นท้องที่ที่มีช้างมากและผู้คนนิยมเลี้ยง ช้างชาวบ้านจึงขนานนามท้องที่นี้ว่า "บ้านช้าง" แต่เนื่องจากสำเนียงเรียกของชาวเวียงจันทน์เรียกว่าบ้านสร้างการจดบันทึกนามภูมิศาสตร์ของท้องที่ จึงกลายเป็น “บ้านสร้าง” ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ประวัติหน่วยงาน

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เดิม มีสถานะเป็นสภาตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ต่อมาได้ถูกยกสถานะจาก สภาตำบลบ้านสร้าง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539