Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 

 
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  การรณรงค์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 
22 มิ.ย. 2566 ความรู้เรื่องป้ายโฆษณา
15 มิ.ย. 2566 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
14 มิ.ย. 2566 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
12 พ.ค. 2566 โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
12 พ.ค. 2566 การรับสิทธิเบี้ยความพิการ
27 เม.ย. 2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
24 มี.ค. 2566 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 มี.ค. 2566 การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2
27 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชาวเหนือ - วังเรือ หมู่ 1 2 3 ตำบลบ้านสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.พ. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
5 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟืนฟูคลองวังรี หมู่ 3
10 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังรี หมู่ 3
25 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายเลียบคลองวังรีฝั่งขวา หมู่ที่ 3
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564